Om oss

TP SAMS

Vårt uppdrag

Stärka transportsektorns krisberedskap

Bakgrunden till TP SAMS

Transportsektorns samverkan inför samhällsstörningar (TP SAMS) är ett transportslags-övergripande forum för privat-offentlig samverkan (POS). TP SAMS medlemskrets utgörs av branschorganisationer och myndigheter. Huvudsyftet med forumet är att stärka transportsektorns samlade förmåga att hantera samhällsstörningar genom utökad samverkan kring frågor som relaterar till krisberedskap och åtgärder inför och vid höjd beredskap.

 

Syftet uppfylls genom att TP SAMS arrangerar aktiviteter som exempelvis kunskapshöjande seminarier, studier kring angelägna frågor och övningar för att utveckla sektorns förmåga. TP SAMS ska övergripande fungera som en brygga mellan privata och offentliga aktörer avseende förbättrad samverkan inom transportsektorn för att förebygga och hantera samhällsstörningar.

TP SAMS är fristående från Samverkansområdet Transporter (SOTP) och utgör ett frivilligt samverkansforum mellan aktörer i offentlig och privat sektor på krisberedskapsområdet inom transportsektorn. Detta till skillnad från SOTP vars sammansättning och uppgifter följer av förordning och endast avser statliga myndigheter.

 

Relationen mellan TP SAMS och SOTP är att samma myndigheter som ingår i SOTP också ingår i TP SAMS samt att någon eller några myndigheter inom SOTP vid behov kan ansöka om medel ur anslag 2.4 Krisberedskap för aktiviteter som TP SAMS vill genomföra. Emellertid har alla medverkande aktörer i TP SAMS, privata liksom offentliga, samma inflytande och påverkansmöjlighet inom TP SAMS.

 

Nuläge privat-offentlig samverkan i transportsektorn vid samhällsstörningar

Efter översyn av befintlig privat-offentlig samverkan inom transportsektorn har en rad utmaningar och behov identifieras:

  • Det finns ett behov av att förtydliga och öka den samlade kunskapen om befintliga strukturer för förmedling av kompetenser och resurser inom transportsektorn vid samhällsstörningar.
  • Det behövs ett transportslagsövergripande nätverk för informationsutbyte avseende hantering av samhällsstörningar inom transportsektorn.
  • Potentiella fördelar och vinster med transportslagsövergripande samverkan vid samhällsstörningar behöver klargöras.
  • Kunskapen om hur kompetenser och resurser i transportsektorn kan nyttjas på ett effektivare sätt vid samhällsstörningar behöver öka.
  • Det finns behov av underlag som gör att förmågan i transportsektorn att hantera samhällsstörningar kan bedömas.
  • Arbete behöver utföras för att öka den samlade kunskapen om befintliga förmågor till samverkan inom transportsektorn vid samhällsstörningar.
  • Det finns behov av att öka kunskapen om och förståelsen för vad som förväntas av transportsektorns aktörer inför och vid höjd beredskap.

 

TP SAMS vision och syfte

Mot den bakgrund som framgår av nulägesbeskrivningen är visionen för TP SAMS arbete att samhällsviktiga transporter alltid ska fungera, även vid samhällsstörningar. Till detta hör även att samhällsviktiga transporter snabbt ska kunna återgå till ordinarie verksamhet efter att en störning hanterats.

 

Självklart kan inte TP SAMS genom sitt arbete ensamt förverkliga denna vision men avsikten är att bidra till visionens uppfyllnad genom samverkan, övningar, kartläggningar, studier, kunskapsutbyte och övrig informationsspridning. TP SAMS verkar för ökad förmåga att förebygga och hantera samhällsstörningar i transportsektorn och bidrar på så sätt till ökad robusthet i samhället i stort.