Medlemmar

TP SAMS

Samhället fungerar inte utan transporter

 

Aktörer i TP SAMS

Branschföreträdare

Jernhusen

 

Jernhusen är ett statligt bolag som äger, utvecklar och förvaltar fastigheter längs den svenska järnvägen. Jernhusens fastighetsbestånd är koncentrerat till storstadsregioner, tillväxtorter och viktiga järnvägsknutpunkter i Sverige. Fastighetsbeståndet utgörs av järnvägsstationer, kontor, byggrätter och mark inom stationsområden, underhållsdepåer samt gods- och kombiterminaler.

 

Läs mer om Jernhusen här

Skärgårdsredarna

 

Skärgårdsredarna är en partipolitiskt obunden branschorganisation för rederier med färjor och passagerarfartyg med upp till 500 passagerare i nationell fart.

 

Läs mer om Skärgårdsredarna här

Svensk Kollektivtrafik

 

Svensk Kollektivtrafik är en branschorganisation som stödjer sina medlemmar i deras arbete med att utveckla kollektivtrafiken. Våra aktiva medlemmar erbjuder lokal och regional kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt i Sverige.

 

Läs mer om Svensk Kollektivtrafik här

Svensk Sjöfart

 

Föreningen Svensk Sjöfart är en branschförening som representerar ett 60-tal svenska rederier med verksamhet över hela världen. Föreningens ppdrag är att öka kunskapen om den svenska sjöfarten och driva branschens frågor såväl nationellt som internationellt.

 

Läs mer om Svensk Sjöfart här

Svenska Flygbranschen

 

Svenska Flygbranschen är ett bransch- och arbetsgivarförbund inom Transportföretagen, en samarbetsorganisation inom Svenskt Näringsliv, som består av åtta arbetsgivar- och/eller branschförbund inom transportnäringen. En av våra huvuduppgifter är att träffa kollektivavtal rörande löne- och anställningsvillkor för våra branscher.

 

Läs mer om Svenska Flygbranschen

Svenska Regionala Flygplatser

 

Svenska Regionala Flygplatser AB (SRF) ägs av Svenska Regionala Flygplatsförbundet (SRFF) som är ett samarbetsorgan för Sveriges icke-statliga flygplatser. SRF verkar för att utveckla flygtrafiken och därmed tillgängligheten för alla Sveriges regioner.

 

Läs mer om Svenska Regionala Flygplatser här

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet

 

SPBI är en branschorganisation för drivmedel, bränsle- bitumen- och smörjmedelssektorerna i Sverige. Vår uppgift är att bistå medlemmar och samhälle i relaterade frågeställningar, förmedla korrekt information samt sprida kunskap och främja branschens intressen.

 

Läs mer om Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet här

Svenska Taxiförbundet

 

Svenska Taxiförbundets uppgift är att arbeta aktivt för att öka taxinäringens anseende och attraktionskraft och att bevaka branschens intressen genom att föra dess talan i dialog med myndigheter och politiker.

 

Läs mer om Svenska Taxiförbundet här

Sveriges Bussföretag

 

Sveriges Bussföretag är ett gemensamt förbund för busstrafikföretag och bussresearrangörer. Sveriges Bussföretag hanterar såväl arbetsgivarfrågor som branschfrågor.

 

Läs mer om Sveriges Bussföretag

Sveriges Hamnar

 

Sveriges Hamnar är ett arbetsgivar- och branschförbund med 57 anslutna företag med ca 3 500 anställda. Som medlemmar återfinns de allmänna hamnarna, några industrihamnar och stuveriföretag. En av våra huvuduppgifter är att träffa kollektivavtal rörande löne- och anställningsvillkor för våra branscher.

 

Läs mer om Sveriges hamnar

Sveriges Skeppsmäklarförening

 

Sveriges Skeppsmäklareförening är en branschorganisation för företag verksamma inom linjeagenturverksamhet, köp- och försäljning, befraktning och skeppsklarering.

 

Läs mer om Sveriges Skeppsmäklarförening här

 

Sveriges Åkeriföretag

 

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Vi driver transport- och samhällspolitiska frågor som berör åkeriföretagen i syfte att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för att driva åkeriföretag.

 

Läs mer om Sveriges åkeriföretag här

 

 

Swedavia AB

 

Swedavia äger, driver och utvecklar ett nätverk av tio svenska flygplatser. Bolagets roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten – inom Sverige, i Europa och i övriga världen. Våra kunder är resenärer, flygbolag och de hyresgäster som hyr affärs-, kontors- eller hotellytor i Swedavias fastigheter.

 

Läs mer om Swedavia här

 

Tågoperatörerna

 

Branschföreningen Tågoperatörerna representerar de i Sverige aktiva tågoperatörerna och ska tillgodose deras behov av ett starkt branschorgan för att aktivt driva den yrkesmässiga spårtrafikens gemensamma intressefrågor gentemot regering och riksdag, myndigheter uppdragsgivare, media och andra intressenter, nationellt och internationellt.

 

Läs mer om Tågoperatörerna här

Myndigheter

Energimyndigheten

 

Energimyndigheten arbetar för att samhället ska ha tillgång till el och annan energi. Myndigheten arbetar också med samhällets beredskap för elbrist.

 

Läs mer om Energimyndigheten här

Luftfartsverket

 

Vid en kris är Luftfartsverkets främsta roll att stänga och öppna luftrummet för flygtrafik. Detta kan ske på grund av hårt väder eller som vid askmolnet 2010. Hundratusentals flygningar görs varje år i Sverige. Verkets uppgift är att se till att dessa genomförs säkert.

 

Läs mer om Luftfartsverket här

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för frågor om samhällets säkerhet för skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar.

 

Läs mer om Myndigheten för samhällsskydd och beredskap här

Sjöfartsverket

 

Sjöfartsverket ansvarar för att Sverige har säkra och effektiva sjövägar, och erbjuder fartyg assistans med lots eller isbrytning. Sjöfartsverket ansvarar också för sjö- och flygräddning och leder räddningsinsatserna från Sjö- och flygräddningscentralen i Göteborg.

 

Läs mer om Sjöfartsverket här

Trafikverket

 

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar också för att bygga och underhålla statliga vägar och järnvägar.

 

Läs mer om Trafikverket här

Transportstyrelsen

 

Transportstyrelsen arbetar med frågor som rör järnväg, luftfart, sjöfart, vägtrafik, körkort och yrkestrafik. Transportstyrelsen har till huvuduppgift att svara för regelgivning, tillståndsprövning och tillsyn inom transportområdet.

 

Läs mer om Transportstyrelsen här