Pågående projekt

TP SAMS

Pågående projekt

 

På denna sida finner du information om planerade och pågående projekt inom TP SAMS. Information om avslutade projekt erhålls under sidan Avslutade projekt.

Samverkan med Försvarsmakten

 

Projekt ska genomföras i syfte att klarlägga Försvarsmaktens behov av stöd och samverkan med transportsektorn inför och vid höjd beredskap. Målet med aktiviteten är att öka kunskapen om vilka förväntningar som finns på transportsektorns aktörer i perspektivet höjd beredskap. Detta för att inom TP SAMS kunna diskutera strategier för bemötande och hantering av dessa förväntningar på ett sätt som gynnar samhället och marknadens aktörer.

Detta projekt anknyter till mål 1 och 2 genom ökad kunskap om aktörer inom transportsektorn för att därigenom bidra till en ökad förmåga till transportslagsövergripande samverkan vid samhällstörningar. Projektet ska vara genomfört senast 2017-03-31 då ett eller flera möten ska ha genomförts med Försvarsmaktens transportplanerare. Dessa möten ska resultera i rapporter som tillställs styrelsen för vidare behandling.

 

Ansvarig projektledare är Roland Sandelin med stöd av Combitech AB.

 

Vidga medlemskretsen

 

Syftet är att alla branschorganisationer och myndigheter med koppling till transportsektorn ska erbjudas medlemskap i TP SAMS. Detta för att säkerställa så stor nytta som möjligt för transportsektorn i sin helhet och samhället i stort.

Detta projekt syftar till uppfyllnad av samtliga mål på lång sikt och ska vara färdigställt senast 2017-12-31. Arbetet ska resultera i att kontakt initierats där samtliga branschorganisationer och myndigheter med koppling till transportsektorn erbjudits medlemskap.

Detta projekt bedöms främja uppfyllnad av mål 2 genom att medlemskretsen utökas för att därigenom kunna vara delaktiga i de strukturer som framtagits inom ramen för TP SAMS arbete. Resultatet mäts genom dokumentation kring utfört arbete och i enlighet med de mätpunkter som definierats under bilaga 4.

Ansvarig projektledare är Roland Sandelin.

 

Övningsserie 2018-2020

 

Under 2017 har TP SAMS styrelse beslutat att under perioden 2018-2020, i syfte att öka förmågan till trafikslagsövergripande samverkan vid samhällsstörningar och höjd beredskap, öva aktörerna i TP SAMS och i medlemmarnas nätverk samt andra relevanta aktörer vid minst sex tillfällen.

Målet med övningarna är att förmågan till trafikslagsövergripande samverkan vid fredstida samhällsstörningar samt vid höjd beredskap och kunskapen om ansvar, roller, kompetenser och resurser för att hantera samhällsstörningar i transportsektorn ökat när projektet avslutats. Därigenom förväntas övningarna bidra till ökad förmåga att upprätthålla samhällsviktig verksamhet i transportsektorn vid samhällsstörningar och vid höjd beredskap.

Ansvarig: Roland Sandelin, Trafikverket

Utarbeta kommunikationsplan

 

Kommunikationsplanen ska fungera som ett levande dokument med vägledande anvisningar kring hur TP SAMS ska kommunicera med berörda intressenter. Dokumentet revideras löpande vid behov av ordförande eller den som ansvaret delegeras till. Förändringar beslutas av styrelsen. Syftet med kommunikationsplanen är att utgöra ett vägledande dokument som besvarar vilka målgrupper som ska nås, hur de ska nås, när en kommunikationsaktivitet ska äga rum och varför målgruppen ska nås. Till detta hör även att budskapet som ska kommuniceras blir definierat tillsammans med vem som ska utföra en specifik kommunikationsaktivitet.

 

Ansvarig projektledare är Roland Sandelin vid Trafikverket.

Löpande verksamhet för främjande av ytterligare behållning av privat-offentlig samverkan (POS)

 

TP SAMS arbetar löpande med att förmedla vilka vinster och nyttor en utökad privat-offentlig samverkan kan ge genom:

  • Kommunikationsaktiviteter,
  • Konferenser/seminarier,
  • Övningar,
  • Publikationer av studier och
  • Annan informationsdelning av arbete som bedrivs inom TP SAMS.

 

Detta projekt bedöms främja uppfyllnad av mål 4 genom arbete för etablerandet av TP SAMS jämte förtydliganden av hur den fortsatta organisationen ska bedrivas.

Ansvarig projektledare är Roland Sandelin med stöd av Combitech AB.

 

Stöd till företagens totalförsvarsplanering

 

Målet är med detta projekt att stärka totalförsvarsplaneringen inom transportsektorn mellan privata- och offentliga aktörer.

Enligt regeringens inriktningsproposition för totalförsvaret för perioden 2016-2020 ska de privata aktörernas resurser ska införlivas i planeringen för höjd beredskap. Projektet syftar till att identifiera och utveckla åtgärder för att stärka förmågan att planera och samverka mellan myndigheter och privata aktörer inom transportsektorn inför och vid höjd beredskap.

Ansvarig: Roland Sandelin, Trafikverket