Vår verksamhet

TP SAMS

TP SAMS

Visionen för TP SAMS arbete är att samhällsviktiga transporter alltid ska fungera, även vid samhällsstörningar. Till detta hör även att samhällsviktiga transporter snabbt ska kunna återgå till ordinarie verksamhet efter att en störning hanterats.

Självklart kan inte TP SAMS genom sitt arbete ensamt förverkliga denna vision men avsikten är att bidra till visionens uppfyllnad genom samverkan, övningar, kartläggningar, studier, kunskapsutbyte och övrig informationsspridning. TP SAMS verkar för ökad förmåga att förebygga och hantera samhällsstörningar i transportsektorn och bidrar på så sätt till ökad robusthet i samhället i stort.

 

 

Genom att genomföra studier och kartläggningar kan TP SAMS bidra med ny kunskap som bidrar till ökad krisberedskapsförmåga. TP SAMS arrangerar konferenser, krisberedskapsövningar och relaterade aktiviteter som syftar till att aktörer inom transportsektorn kan utbyta information, bygga relationer och gemensamt utveckla förmågan inom transportsektorn att motstå och hantera samhällsstörningar

 

Under fliken Mål och strategier finner du information om de mål och stratgier TP SAMS styrelse har formulerat för etableringsperioden. Under Pågående projekt och Avslutade projekt erhålls information de projekt som bedrivs inom TP SAMS, vilka syftar till att uppnå målen.