Mål och strategier

TP SAMS

Mål och strategier för TP SAMS arbete

Mål

Målen för TP SAMS arbete är formulerade i förhållande till beskrivningen av utmaningar kopplade till privat-offentlig samverkan i transportsektorn vid samhällsstörningar och är:

 

  1. Den 31 december 2020 har kunskapen om ansvar, roller, kompetenser och resurser för att hantera samhällsstörningar och höjd beredskap ökat bland aktörerna i transportsektorn genom att aktörerna i TP SAMS och i medlemmarnas nätverk gemensamt genomfört kunskapshöjande seminarier vid minst tio tillfällen.
  2. Den 31 december 2020 har förmågan till trafikslagsövergripande samverkan vid samhällsstörningar samt inför och vid höjd beredskap ökat genom att aktörerna i TP SAMS tillsammans med medlemmarnas nätverk utvecklat och konkretiserat strukturen för förmedling av resurser och kompetenser som kan nyttjas vid samhällsstörningar och vid höjd beredskap.
  3. Den 31 december 2020 har förmågan till trafikslagsövergripande samverkan vid samhällsstörningar och höjd beredskap ökat genom att aktörerna i TP SAMS och i medlemmarnas nätverk gemensamt övats vid minst tre tillfällen.
  4. Den 31 dec 2020 har TP SAMS en förmåga att verka som rådgivande organ under samhällsstörningar och vid höjd beredskap vilket övats vid minst tre tillfällen.
  5. Den 31 dec 2020 har TP SAMS genomfört minst en aktivitet kopplad till den totalförsvarsövning som regeringen aviserat ska hållas 2020.
  6. Den 31 dec 2020 har TP SAMS bidragit till den återupptagna försvarsplaneringen genom att ha medverkat aktivt i arbetet med att utveckla strukturerna för företagsplanläggning i transportsektorn.
  7. Den 31 dec 2020 har TP SAMS utvecklat sitt kommunikationsarbete för att sprida kunskap om vad TP SAMS är och gör bland aktörerna i krishanteringssystemet och i transportsektorn.
  8. Den 31 dec 2020 har TP SAMS bidragit till medlemmarnas förmåga att lämna underlag för att bedöma risker, sårbarheter och förmåga i transportsektorn.
  9. Den 31 dec 2019 har TP SAMS etablera en permanent organisation och organisatoriska förutsättningar för TP SAMS arbete.

 

 

 

 

Strategier

Detta avsnitt beskriver de strategier TP SAMS tillämpar för att uppnå givna mål och syften

 

Kunskapshöjande studier, utredningar och kartläggningar

För att öka kunskapen kring ansvar, roller och resurser hos aktörerna i transportsektorn och förutsättningarna för privat- offentlig samverkan.

Denna strategi stödjer mål 1, 2, 6 och 8.

 

Samverkansfrämjande aktiviteter

För att skapa nätverk och tydliggöra kontaktvägar mellan aktörerna inom hela transportsektorn vilket stärker förutsättningarna för fungerande samverkan vid samhällsstörningar och vid höjd beredskap.

Denna strategi stödjer mål 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 8.

 

Transportslagsövergripande övningar

För att öka kunskapen kring ansvar, roller och resurser hos aktörerna i transportsektorn samt öka respektive aktörs förmåga till samverkan och upprätthållen verksamhet vid samhällsstörningar och vid höjd beredskap.

Denna strategi stödjer mål 3, 4 och 5.

 

Utveckla förmåga att verka under störningar

För att öka nyttan i samhället av TP SAMS nätverk och förmedla kompetenser och resurser mellan behovsägare och resursägare.

Denna strategi stödjer mål 1, 2, 3, 4, 5 och 7.

 

Utveckla förmåga att bidra till samhället under störningar

För att öka nyttan i samhället av TP SAMS nätverk och förmedla kompetenser och resurser mellan behovsägare och resursägare.

Denna strategi stödjer mål 1, 2, 3, 4, 5 och 7.

 

Etablera ett permanent kansli i Trafikverket

För att stötta TP SAMS arbete och säkerställa organisationens långsiktiga drift samt utveckla kommunikationsarbetet kring TP SAMS verksamhet och funktion.

Denna strategi stödjer samtliga mål.