Avslutade projekt

TP SAMS

Avslutade projekt

 

På denna sida finner du en kort beskrivning av avslutade projekt samt dokumentation från projektet.

Förstudie - kartläggning av befintliga strukturer för förmedling av transportresurser vid samhällsstörningar

 

Projektet syftade till att översiktligt kartlägga befintliga strukturer för förmedling av resurser och kompetenser vid samhällsstörningar avseende transportsektorns aktörer. Huvudsakligt fokusområde var potentiella strukturer som varje aktör tillämpar vid förmedling av resurser och kompetenser till andra behövande aktörer i de fall då de själva inte är drabbade av händelser.

 

Sammanfattning förstudie TP SAMS

 

Hemsida

 

Hemsidan www.tpsams.se etablerades med syfte att utgöra en intern och extern informationskanal. Målet med hemsidan är att:

  • underlätta och effektivisera arbetet inom TP SAMS styrelse
  • förmedla kunskap och förståelse om TP SAMS och dess verksamhet
  • lättare rekrytera nya medlemmar till TP SAMS

Utvärdering av TP SAMS arbete 2015-2016

 

I december 2016 genomfördes en enkätundersökning bland medlemmarna för att utvärdera TP SAMS arbete hittills.

Här finns en rapport som sammanställdes efter enkätundersökningen. Under hösten 2017 kommer en fördjupad utvärdering av hela TP SAMS etableringsfas 2015-2017 att genomföras.

Huvudstudie: Kartläggning av resurser och kompetenser inom transportsektorn för hantering av samhällsstörningar

 

TP SAMS styrelse konstaterade att en studie behövde genomgöras i syfte att klargöra vilka resurser och kompetenser som finns hos transportsektorns aktörer för att hantera större samhällsstörningar och förutsättningar för att nyttja dessa. Projektets mål var att senast 2016-12-31 leverera en kvalitetssäkrad rapport som redovisar kartläggningen av resurser och kompetenser hos olika aktörer i transportsektorn och utvärdering av tidigare förslag på transportslagsövergripande struktur för att förmedla resurser vid samhällsstörningar.

Denna studie byggde vidare på den initiala förstudien som behandlade en kartläggning av befintliga strukturer för förmedling av kompetenser och resurser inom transportsektorn vid samhällsstörningar. Den byggde även vidare på projektet avseende kartläggning av de legala utrymmena. Inom ramen för huvudstudien utarbetades en transportslagsövergripande struktur med hänsyn till legala spörsmål och informationsteknologiska hjälpmedel med hänsyn till likhetsprincipen. Utformningen av strukturen förankrades hos aktörer i transportsektorn under studiearbetet.

 

Ansvarig projektledare är Kajsa Helmbring vid Combitech AB.

 

Huvudstudie: Kartläggning av resurser och kompetenser inom transportsektorn för hantering av samhällsstörningar

 

Fastställa plan för TP SAMS fortsatta drift och utveckling

 

Projektets målsättning var att per 2017-03-31 ha genomfört planeringsprojekt för att säkerställa att arbetet som bedrivits inom TP SAMS kan fortlöpa efter 2017. Denna plan kan beskrivas som ett förslag till en förvaltningsplan som beskriver hur en förvaltningsorganisation kan konstrueras, bedrivas och försörjas såväl kompetensmässigt som finansiellt. Detta genomförs genom ett avslutande projekt som sammanställer producerade leverabler och lärdomar under etableringsfasen för TP SAMS. Detta projekt utredde även huruvida TP SAMS fortsättningsvis kan möta behov inom transportsektorn avseende privat-offentlig samverkan vid samhällsstörningar. En naturlig följd av detta blir att det även ingick en nulägesanalys av transportsektorns behov vid genomförandet av detta projekt. Resultatet dokumenterades i en rapport som redogjorde för de berörda frågeställningarna.

 

Ansvarig projektledare är Roland Sandelin med stöd av Combitech AB.

Mötesplats 2015

 

Seminariet Mötesplats TP SAMS 2015 var det första seminariet inom ramen för TP SAMS verksamhet och syftade till att öka kunskapen hos representanter från transportsektorn. Målet med aktiviteten var att öka den samlade kunskapen om hantering av samhällsstörningar avseende åtgärder inför och vid höjd beredskap hos offentliga och privata aktörer inom transportsektorn. Seminariet ska även främja möjligheter för nätverkande och ökad förståelse för olika branscher inom transportsektorn.

 

Dokumentation efter Mötesplats TP SAMS 14-15 oktober 2015

 

Ministudie företagsplanläggning

 

Under senhösten 2016 lät TP SAMS genomföra en mindre studie i syfte att klarlägga om det finns något inom det historiska arvet från det gamla totalförsvaret som kan gagna den pågående utvecklingen inom civilt försvar avseende företagsplanläggningen inom transportsektorn. Klicka här för att läsa rapporten.

Utvärdering av TP SAMS etableringsfas 2015-2017

 

TP SAMS etablerades under perioden 2015-2017 och en mängd olika aktiviteter har genomförts såsom seminarier, studier och övningar som är till nytta för sektorns aktörer. I rapporten sammanfattas den utvärdering som har gjorts för TP SAMS etableringsfas i syfte att identifiera slutsatser och rekommendationer kring TP SAMS fortsatta arbete.

 

Utvärdering av TP SAMS etableringsfas 2015-2017

Projekt kartläggning av legalt utrymme

 

Mot bakgrund av tidigare erfarenheter och gemensamma diskussioner inom TP SAMS identifierades vissa legala frågor som problematiska. Ett exempel är lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap där innebörden för enskilda aktörer avseende krav vid höjd beredskap inte är tydlig. Vidare kan viss reglering av transportsektorn, exempelvis förordning (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. riskera att hindra aktörer inom transportsektorn att agera på ett flexibelt sätt vid samhällsstörningar. Mot denna bakgrund syftade denna studie till att identifiera de lagar, förordningar, föreskrifter, kollektivavtal och andra regleringar som riskerar att hämma transportsektorns förmåga att hantera samhällsstörningar.

 

Ansvarig projektledare är Kajsa Helmbring vid Combitech AB.

Mötesplats 2016

 

 

Seminariet Mötesplats TP SAMS 2016 syftade till att öka kunskapen hos representanter från transportsektorn. Målet med aktiviteten var att öka den samlade kunskapen om hantering av samhällsstörningar avseende åtgärder inför och vid höjd beredskap hos offentliga och privata aktörer inom transportsektorn. Seminariet syftade även till att främja möjligheter för nätverkande och ökad förståelse för olika branscher inom transportsektorn

 

Ansvarig projektledare är Roland Sandelin vid Trafikverket.

Offentlig konkurrens

 

Vid flera inträffade samhällsstörningar har offentliga aktörer med ansvar för hanteringen av händelsen vänt sig direkt till andra offentliga aktörer för stöd när behov av transportresurser uppstått. Ex på sådana situationer är vid skogsbranden i Västmanland 2015 då flygsläckningsresurser förmedlades från andra länder via EU:s krishanteringsmekanism och vid skogsbranden i Småland i maj 2017 då Försvarsmakten genom Hemvärnet stödde i släckningsarbetet. Detta har väckt frågan vad som gäller avseende konkurrensförhållandena när det råder avreglerade marknader och privata aktörer finns som kan tillhandahålla de efterfrågade tjänsterna. Är en sådan hantering förenlig med konkurrenslagstiftningen?

Skulle TP SAMS kunna spela en roll här genom att förmedla kompetenser och resurser i transportsektorn under en händelse till ansvariga för hanteringen av händelsen?

 

Offentlig konkurrens

.